ვირაქსილის სპრეი 30მლ

GEL 12.5
ბრენდი
ნეოფარმი
ფასი
GEL 12.5
ქვეყანა
საქართველო
ნანახია
178

გაზიარება:

დეტალური აღწერა:

gamoSvebis forma:  30ml nazaluri sprei.

 

Semadgenloba: aqtiuri substanciebi: qsilitoli 50mg/ml, greifrutis Teslis eqstraqti – 5mg/ml.

damxmare nivTierebebi: karboqsimeTilceluloza natriumi, limonmJava, kaliumis sorbati, gamoxdili wyali.

 

farmakologiuri moqmedeba:

,,viraqsili’’-s spreis aqvs antivirusuli da antibaqteriuli moqmedeba, rac ramodenime meqanizmiT xorcieldeba: 1. xels uSlis virusebis SeRwevas organizmSi; 2. aqvs antivirusuli (virociduli) aqtivoba; 3. zrdis organizmis bunebriv damcvelobiT Zalebs da aiolebs virusul infeqciasTan brZolas.

spreis SemadgenlobaSi Semavali komponentebidan qsilitoli da greifrutis eqstraqti warmoadgens antivirusuli, antibaqteriuli da antioqsidanturi aqtivobis mqone nivTierebebs. preparati Seicavs gelwarmomqmnel agents, romelsac aqvs unari Semoekras cxviris Rrus lorwovan garss da uzrunvelyos spreis efeqtis gaxangrZliveba, ,,viraqsili’’-s sprei cxviris Rrus pH–s amcirebs 3,5-mde (lorwovani garsis dazianebis gareSe). aseTi garemo damRupvelad moqmedebs virusebze.  

,,viraqsili’’-s sprei cxviris RruSi iWers mikroorganizmebs, Semoefineba maT. lorwoTi inkafsulirebuli, inaqtivirebuli mikrobebis adamianis organizmidan gamodevna xorcieldeba bunebrivi gziT - cxviridan an ylapviT. blokirebul mikroorganizmebs ar SeuZliaT organizmSi SeRweva da misi inficireba. maTi erTi adamianidan meoreze gadacemis SemTxvevaSic ki (cxviris daceminebis an daxvelebis dros) dasnebovnebis albaToba minimaluria.

 

Cveneba:  spreis gamoyeneba rekomendirebulia infeqciis gavrcelebis maRali riskis mqone adgilebSi, rogoricaa, mag.: skola, sazogadoebrivi transporti, maRazia da praqtikulad, nebismieri daxuruli sivrce. spreis regularul gamoyenebas SeuZlia mniSvnelovnad Seamciros infeqciis gavrcelebis riski. 

 

gamoyenebis wesi da dozireba: ,,viraqsili’’-s sprei gamoiyeneba intranazalurad.

nazaluri spreis gamoyenebis win aucilebelia cxviris Rrus gasufTaveba.

pirveli gamoyenebis win gamfrqvevs moxseniT CaCi, flakoni daikaveT vertikalur mdgomareobaSi, daaweqiT TiTebiT tumbos, sanam ar moxdeba xsnaris gamofrqveva. moaTavseT gamfrqvevis cxviri nestoSi da TiTebiT bolomde daaweqiT tumbos, imavdroulad msubuqad SeisunTqeT cxviriT.

yoveli gamoyenebis Semdeg aucileblad gawmindeT gamfrqvevis cxviri da daaxureT CaCi.

xsnari SeasxureT TiToeul nestoSi 2-3-jer. sasurvelia spreis Sesxureba moxdes minimum dReSi 2-jer, dila-saRamos.

rekomendirebulia spreis gamoyeneba profilaqtikuri mizniT xalxmraval adgilebSi moxvedramde.

preparati usafrTxoa yoveldRiuri gamoyenebisTvis mozrdilebisa da bavSvebisTvis 2 wlis zemoT.

 

damatebiTi informacia: ,,viraqsili’’-s gamoyeneba ar gamoricxavs usafrTxoebis wesebis dacvis aucileblobas, rogoricaa pirbadis tareba da xelis dabana. pirbade exmareba adamians infeqciisgan dacvaSi, Tumca ar warmoadgens 100%-iani dacvis garants. ,,viraqsili’’-s sprei uzrunvelyofs damatebiT dacvas gamoyenebidan 50wm-is Semdeg daaxloebiT 5 sT-is ganmavlobaSi.

 

ukuCveneba: momatebuli mgrZnobeloba preparatis Semadgeneli komponentebis mimarT.

 

gverdiTi movlenebi: SesaZlebelia calkeul SemTxvevebSi gamovlindes alergiuli reaqciebi, rac gamoixateba cxviris lorwovani garsis gaRizianebaSi.

 

 

gansakuTrebuli miTiTebebi: ar aris rekomendirebuli erTi flakonis gamoyeneba sxvadasxva adamianis mier, raTa Tavidan iqnas acilebuli infeqciis gavrceleba.

gamoyenebis Semdeg gamfrqvevis cxviri unda gaiwmindos da daefaros CaCi.

 

orsuloba da laqtacia: ,,viraqsili’’-s gamoyeneba rekomendirebulia orsulobisa da laqtaciis periodSi.

 

urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan: sxva preparatebTan urTierTqmedeba ar aris gamovlenili.

 

SefuTva: 30ml xsnari muqi narinjisferi Seferilobis petis flakonSi spreis gamfrqveviT. flakoni moTavsebulia muyaos kolofSi anotaciasTan erTad.

 

Senaxva: inaxeba sinaTlisagan dacul adgilze, ara umetes 25°C temperaturis pirobebSi.

flakonis gaxsnis Semdeg preparatis gamoyeneba SeiZleba ara umetes 3 Tvis ganmavlobaSi.

vargisobis vadis gasvlis Semdeg preparatis gamoyeneba dauSvebelia!

 

afTiaqidan gacemis wesi: farmacevtuli produqtis jgufi _ III, gaicema ureceptod.

 

vargisianobis vada:  2 weli.

 

mwarmoebeli: Sps ~neofarmi~.

saqarTvelo. Tbilisi. daviT aRmaSeneblis xeivani me-12 km.

tel/faqsi: +995 (032) 259-64-46,  259-57-90.